บริษัท ทีมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

       ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อ วันที่  20  ตุลาคม  2537  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000  ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อประกอบกิจการ การออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย เตาอุตสาหกรรม  เตาเผาศพปลอดมลพิษ ก่อสร้างอาคารเมรุ เตาเผาขยะปลอดมลพิษ และอื่น ๆ  จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา  17  ปี และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในปี  พ.ศ. 2549   เป็น 2,000,000  บาท  ( สองล้านบาทถ้วน )

       โดยทางบริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจินเนียริ่ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2008  ความปลอดภัยจากการผลิต ติดตั้ง และการบริการ  บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
2/22 อาคารไอยรา ชั้น 5 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 102120
Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.
2/22 IYARA Tower 5th Flool, chan Road, Tungwatdon , Sathorn Bangkok 10120

       ทางบริษัท ทีมเทค แอน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เลขที่ (สบ) 10 - 21/2546  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2546  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ  ISO 9000 : 2008  ในการผลิต และการให้บริการภายใต้นโยบายคุณภาพ

“ มุ่งมั่นพัฒนา อย่างมีคุณภาพ และบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ”