การติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ

  • สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารในส่วนคานพื้นรองรับเตาเผาศพ และปล่องเมรุ
  • รื้อถอนเตาเผาศพเดิม , รื้อปล่องเมรุ (กรณีสำรวจแล้วไม่มีความแข็งแรง)
  • เสริมความมั่นคงแข็งแรงของคานพื้นรองรับเตาเผาศพปลอดมลพิษ (กรณีสำรวจแล้วไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ)
  • ฉาบปูนซ่อมผนังอาคาร พร้อมทาสีใหม่ในส่วนที่ปรับปรุง (ตามข้องตกลงในแต่ละงาน)
  • นำเตาเผาศพปลอดมลพิษเข้าติดตั้ง
  • ติดตั้งปล่องเมรุใหม่ (กรณีรื้อถอนปล่องเดิม และตามข้อตกลงในแต่ละงาน)
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ติดตั้งหน้าเตาเผาศพปลอดมลพิษ (สแตนเลส หรือแกรนิต ตามข้อตกลง)
  • ทำความสะอาด พร้อมเก็บรายละเอียดของงาน
  • ตรวจสอบสภาพ พร้อมอบรมเบื้องต้น และส่งมอบงาน
  • ทำการอบรม และสอนเทคนิคการใช้งานของเตาเผาศพปลอดมลพิษ จากการเผาศพจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประมาณ 3 – 4 ศพ จนสามารถดำเนินการเองได้

 
ตัวอย่างการติดตั้งเตา และปล่องสแตนเลส
วัดไตรสามัคคี ซ.สุขุมวิท 119 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 
 
ตัวอย่างการติดตั้งเตา
วัดแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 
   
ตัวอย่างการติดตั้งเตา และปล่องสแตนเลส
ฌาปนสถาน กองทัพบกภาคที่ 2 วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
 
     
ณ ปัจจุบันวัดสุทธจินดาวรวิหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนปล่องเมรุจากเดิมเป็นปล่องอิฐ แบบปล่องเดี่ยว เป็นปล่องสแตนเลส แบบปล่องคู่ เนื่องจากเตาเผาศพปลอดมลพิษเป็นแบบ 2 เตาคู่ เวลาดำเนินการฌาปนสกิจศพพร้อมกันทั้ง 2 เตา จะทำให้การระบบอากาศภายในปล่องสะดวกมากขึ้น
 

การตรวจวัดอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาศพตามมาตรฐาน US.EP A  
มลพิษทางอากาศจากการเผาศพ ที่ปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศต้องมีค่าตามเกณฑ์ ดังนี้
1) ฝุ่นละออง (Total suspended particulate) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
2) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
4) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (as NO2) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
5) ความทึบแสงของเขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพ (Opacity) ไม่เกินร้อยละ 10

โดยตรวจวัดด้วยวิธีมาตรฐานของ US.EPA Method 5 Method 10 Method 6 Method 7 และแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ตามลำดับ และ คำนวณความเข้มของสารมลพิษอากาศ เทียบที่สภาวะอ้างอิงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะอากาศแห้ง และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Express Oxygen) ร้อยละ 11 ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษอากาศ จะต้องดำเนินการ โดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือโดยหน่วยงานของกรมควบคุมมลพิษ

     
ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษที่ได้ตามมาตรฐาน US.EPA
     
Daisy on the Ohoopee

Hover

Daisy on the Ohoopee

Hover

Daisy on the Ohoopee
Daisy on the Ohoopee